הקורס יעסוק במודלים פרפורמטיביים שמושתתים על הפריה הדדית בין מזרח ומערב: תהליכים גלובליים, לאומיים וקולוניאליסטים שהשפיעו על "המזרח", בד בבד עם מערכת אוריינטליסטית בעלת יסודות אסתטיים שהשפיעה על תפיסת עולם וביצוע "מערביים".

בנוסף, נבחן בקורס סוגיות תאורטיות כגון אלתור, השראה, קלאסיציזם, רב-תרבותיות, אקזוטיקה, יצירות קנוניות, מגדר ועוד ונתבונן בהן מנקודות מבט וממרחבים "מזרחיים" ו"מערביים".