כיצד יש להבין אמנות ותרבות עכשווית חזותית? הקורס יעסוק באמנות העכשווית הבין-לאומית משנות ה- 50 ועד ימינו ובזיקתה לשיח התרבות בן זמננו. האמנות העכשווית מציבה בפני הצופה תמונת עולם אקלקטית ומרובדת שבמוקדה סוגיות של זהות וחברה. בד בבד, היא מטשטשת את הגבול בין אמנות למציאות ונוקטת במגוון מדייה וטכניקות חדשות. היא מעמידה במרכזה שאלות אודות מהותה של האמנות ושל המציאות כאחת; כהדמייה, כמושג, וכהיעדר. חרף עמדתה הפלורליסטית המתנערת מהגדרות, ניתן לאתר סוגיות מרכזיות הייחודיות לאמנות העכשווית ולתקופה המכונה בשנות ה-80 וה-90 פוסט-מודרניזם.
בחלקו הראשון של הקורס נתוודע למגמות מרכזיות בעיקר משנות ה-60 (אמנות הפופ, מינימליזם, אמנות מושגית ואמנות אדמה) ונתוודע למהפיכה של האמנות המושגית ולפריצתן של אמנות המיצב, המיצג והוידאו. החלק השני יבחן מושגים ותפיסות תרבותיות רחבות בעידן הפוסט-מודרניזם ובאמנות עכשווית החל משנות ה-80 ועד ימינו, מבעד לנושאי חתך ואמנים מרכזיים.
מנושאי הקורס: גלובליזם; אקלקטיות; 'סימולקרה'; המיצב ואמנות הוידאו; 'מות המחבר'; חומרי היצירה כמסר; הכתב וזיקתו לדימוי; המיצג, הפרגמנט והיעדר גוף; זמן וזיכרון; מחאה חברתית ופוליטית; ה'אחר' - ‘Identity Politics’.