קורס זה עוסק בשיטות מחקר בלתי-כמותניות תוך שימת דגש על מתודולוגיות ותיאוריות
מרכזיות בשיח התרבות והאמנות המודרני והעכשווי. הוא מושתת על קריאה ביקורתית וניתוח
מנעד רחב של טקסטים ובמוקדו שני יעדים מרכזיים; ראשית, היכרות עם מגוון שיטות וגישות
המחקר המספקות ארגז כלים למחקר, לכתיבה אקדמית וכן להבנת תהליכי היצירה האישיים של
הסטודנטים.יות באורח רפלקסיבי. שנית, פיתוח יכולות אנליטיות בהתמודדות עם כתיבה מדעית
משדות מחקר שונים, תוך חידוד ההבחנה בין נושאו הגלוי של טקסט נתון לבין המתודות
והתיאוריות המשמשות לכתיבתו והחושפות את תפיסת עולמו.ה של המחבר.ת.
שיטות ותיאוריות המחקר שיידונו הן ביוגרפיה ואוטוביוגרפיה, פורמליזם, איקונוגרפיה
ואיקונולוגיה, מחקר קונטקסטואלי, סמיוטיקה, היבטים פסיכואנליטיים בחקר התרבות,
סוציולוגיה ומרקסיזם, חקר התקבלות )theory Reception ,)תיאוריות תקשורת, פמיניזם
ומיגדר, פוסט-סטרוקטורליזם ופוסט-קולוניאליזם.